Stäng
Arbetspaket 4

Nätverk och spridning av resultat

Arbetspaketet omfattar 4 delaktiviteter:

4.1 Internationellt nätverk

Tre städer utanför Sverige har påbörjat samma resa. Genom samverkan och kunskapsutbyte med Hamburg och Amsterdam för att arbeta med gemensamt identifierade frågor och utmaningar finns möjlighet att dels lära av varandra men även att tydligare kommunicera kring nyttorna med sorterande system. Aktiviteter omfattar bl.a. nätverksmöten, översättning av dokument som är av gemensamt intresse, identifiera forskningsbehov och stimulera högskolor att ta sig an frågorna och att hjälpa varandra i att ta fram leverantörsoberoende kravspecifikationer

 

4.2 Nationellt nätverk

Att samla ett nationellt nätverk har två syften, dels för att identifiera frågeställningar som kommuner brottas med i samband med att man funderar på sorterande system, och dels för att sprida den kunskap som genereras i projektet. Aktiviteter omfattar bl.a. koppling till Svenskt Vattens nätverk för fosfor och andra avloppsvattensresurser samt andra relevanta, existerande nätverk, utveckla samverkan med pågående projekt samt att ordna kommundialoger och tvärsektoriella kommunträffar.

 

4.3 Handbok för implementering av sorterande avloppssystem i stadsmiljö

Erfarenheter och kunskap genererad i projektet ska struktureras och sammanställas i en handbok för att underlätta för efterföljare att implementera detsamma. Handboken kommer att vara ett viktigt verktyg för spridning och skalning av projektets resultat. Handboken kommer att innehålla sektioner enligt nedan

  • Processledning (samordning, planering, vision)
  • Projekteringsanvisningar vakuumsystem i hus
  • Projekteringsanvisningar vakuumsystem i gata
  • Principer för behandling av klosettvatten och B DT-vatten

 

4.4 Kursutveckling i resurseffektiva avloppssystem

En universitetskurs i resurseffektiva avloppssystem ska utvecklas som kommer att ges på LTU hösten 2020 och framåt. Kursen kommer att vara en avancerad kurs för civilingenjörer inom programmet Naturresursteknik. Kursen avses även att till viss del omarbetas, för att sedan inkluderas i den nationella Vattenforskarskolans kursutbud för doktorander.

Arbetspaketledare

Elisabeth Kvarnström

RISE