Stäng
Arbetspaket 2

Systemutveckling i storstad

Mål: att möjliggöra/arbeta för systemutveckling för storskalig insamling och behandling av matavfall och utsorterat klosettvatten från den stora staden.

Beskrivning: I detta arbetspaket utvecklas kunskapsunderlag för att möjliggöra utveckling för storskaliga insamlings- och behandlingssystem för matavfall och utsorterat klosettvatten från den stora staden. Bland annat kommer detta att göras genom en programhandlings- och systemhandlingsprojektering för ca 3000 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden, varav 1500 i detaljplanen Kolkajen och 1500 i Södra Värtan. Med detta som underlag kommer sedan ett investeringsbeslut att fattas.

Dessutom kommer projektet att ta fram underlag som är nödvändiga för att implementera en systemförändring, dels att klargöra juridiska och organisatoriska aspekter kopplade till sorterande avloppssystem både inom befintliga och i nya verksamhetsområden men också hur en storskalig hantering av produkterna som kommer ifrån dessa system kommer att kunna se ut.

För att tydliggöra nyttorna kommer tre systemstudier att genomföras. En systemstudie fokuserar på byggherrarnas nyttor, där optimering av värmeåtervinning från BDT-vatten i ett sorterande system ska analyseras. De andra ska kartlägga stadens näringsflöden och möjligheter till återföring samt den ökade biogaspotentialen från utsorterat mat- och klosettvatten.

Medverkande parter är Stockholms stad, Stockholm Vatten Avfall, NSVA, SWR, Svenskt Vatten och LRF.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden på Stockholm växer Norra Djurgårdsstaden.

Projektledare

Elisabeth Kvarnström

Research Institutes of Sweden

Resultat

Delresultat 1 – Teknikutvecklingsseminarie
Ett teknikutvecklingsseminarium fokuserat på behandling av klosettvatten hölls den 18 maj 2017, där MACRO-parter inom detta arbetspaket samt externt inbjudna experter skissade fram några olika systemförslag för klosettvattenbehandling. Rapporterna nedan är dels en PM som sammanfattar kunskapsläget kring behandlingstekniker och en sammanfattning av resultaten och diskussionerna från seminariet.

 

Delresultat 2 – Juridisk utredning
En rättsutredning som utreder ett antal kritiska frågeställningar för MACRO‐projektets kommuner och huvudmän för avlopp och avfall är klar. Studien tittar bland annat närmare på ansvarsfördelning mellan fastighetsägare – huvudmän – lantbruk och vilka ramar juridiken sätter vid införande av sorterande avloppssystem inom kommunalt verksamhetsområde.

En Workshop genomfördes där parternas frågeställningar diskuterades mer i detalj. Sammanfattningen summerar denna workshop.

 

Delresultat 3 – Potentialstudie för energi, näring och klimatpåverkan
Under 2016-2017 har en potentialstudie för sorterande avloppssystem gjorts med finansiering från Carbon Neutral Cities Alliance Innovation Fund. Studien, som heter Food and Energy in the Circular Economy, har studerat potentialen till energiåtervinning från BDT-vatten, ökad biogasgenerering och växtnäringsåterföring med hjälp av sorterande system. Ecoloop, LTH och KTH har medverkat och tagit fram underlag till studien.

 

Delresultat 4 – Studiebesök till Hamburg och Sneek
Den 25 till 27 september 2017 åkte sju personer från Exploateringskontoret och SVOA på studiebesök till Hamburg och Sneek för att lära sig mer om klosettvattensystem i urban miljö. I Hamburg besökte vi Hamburg Wasser, samtidigt som de tog emot representanter från VA-huvudmannen i Amsterdam och Helsingborg samt energi-investerare från Ghent då dessa städer ligger i startgroparna för klosettvattensystem i nyutvecklingsområden. Dessutom deltog representanter från Weimar University och Ghent University. Studiebesöket var mycket lyckat, både ur perspektivet att deltagarna fick uppleva vakuumsystem i urban miljö, ställa frågor till VA-huvudmän och driftsorgansiationer, se kompakta behandlingsanläggningar i/nära bostäder men också ur perspektivet att kunna nätverka med andra kommuner/aktörer i startgroparna för liknande system i Europa

 

Delresultat 5 – Systemstudie – indunstning och laddning av biokol
Syftet med denna rapport var att undersöka potentialen för näringsåtervinning och biogasproduktion hos två olika system för hantering av källsorterande avlopp, och jämföra dessa med konventionell behandling. De källsorterade systemen är baserade på befintlig teknik i Nederländerna, där malt matavfall  och klosettvatten från hushåll samrötas i en rötkammare av typen UASB (Upflow anaerobic sludge blanket) för biogasproduktion. Därefter utvärderas följande:

I System Adsorption utvärderas hur bra biokolet ”laddas” med näringsämnen och kan användas som jordförbättring.

I System Indunstning, testas hur väl uppkoncentrering med indunstning fungerar, och kan på så sätt få ut ett näringsrikt koncentrat som kan användas som flytande näringsgödsel.

 

Delresultat 6 – Samhällsekonomisk analys av VA-system i Norra Djurgårdsstaden
Syftet med studien var att i form av en fallstudie utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna (kostnader och nyttor) av två olika VA-system i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm med referensalternativet – dagens system.

En samhällsekonomisk konsekvensanalys är en kostnads-nyttoanalys som även inkluderar en så kallad fördelningsanalys av ekonomiska och finansiella konsekvenser. Där så är möljigt monetariseras kostnaderna och nyttorna.

 

Delresultat 7 – Systemhandlingsprojektering för matavfallssystem i Kolkajen
Rapporten beskriver systemförutsättningarna för ett insamlingssystem för kvarnat matavfall för 400 lägenheter i etappen Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden.

 

Delresultat 8 – Systemhandlingsprojektering för matavfalls- och klosettvattenssystem i Södra Värtan
Rapporten beskriver systemförutsättningarna för ett insamlingssystem för ett kombinerat insamlingssystem för kvarnat matavfall och klosettvatten för 1 900 lägenheter och 125 000 kvm lokaler i etappen Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden.