Stäng
steg 3

Resultat

Här kan du ta del av resultat från steg 3.

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden

Målsättningen med rapporten är att ge stöd i stadsbyggnadsprocessen vid implementering av källsorterande avloppssystem i nybyggnationsområden. Målgruppen på ett övergripande plan är alla som är involverade i stadsutvecklingsprocessen, men med ett extra fokus på stadsbyggnads- och VA-organisationerna. Rapporten ska gynna tidiga samarbeten och tydligare ansvarsfördelning mellan dessa organisationer.

Rapporten innehåller också beskrivningar hur parterna i MACRO, Helsingborg, Stockholm och Visby, arbetat med frågan, vilka drivkrafter som legat till grund och var i processen de befinner sig. Även ett par internationella exempel – Hamburg och Gent – som har implementerat sorterande avloppssystem i nyproduktion beskrivs.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad

Projekteringsråden är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder, Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppsystem i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”Vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem

Denna rapport presenterar och diskuterar resultaten från en kostnads-nyttoanalys av olika VA-system med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som fallstudieområde. Rapporten bidrar med en uppdatering och komplettering av resonemang och beräkningar som gjordes 2018.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum i gata

Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen – Helsingborg, Jenfelder Au – Hamburg samt De Nieuwe Dokken, Ghent), leverantörer och tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppssystem baserat på den insamlade erfarenheten, men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, teknisk utrustning och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Återföring av näring från källsorterade avlopp – nulägesstudie

Rapportens målsättning är att öka förståelsen för lantbrukets
förutsättningar hos kommuner, VA-organisationer, konsulter och andra som
planerar för framtidens avloppshantering där fokus ligger på återvinning av
resurser. Norra Djurgårdsstaden används som exempel för att illustrera
potentialen för lantbruket i form av näringsmängder, transportavstånd och
möjliga gödselprodukter från en större urbant område. Rapporten kan användas
bredare, som ett underlag vid planeringen av källsorterande system av mindre
format på andra platser.

Utvärdering av lösningar för en resurseffektiv återföring av värme från spillvatten

Syftet med denna studie är att tillhandahålla kompletterande underlag för beslut om riktlinjer för system för värmeåtervinning från spillvatten inför markanvisning. Projektresultatet riktar sig till byggaktörer, NDS fokusgrupp energi och projektet.

Systemutveckling av lokala sorterande avloppssystem – Slutrapport

Denna rapport sammanställer arbetspaket 3 (AP3), Systemutveckling och projektering. I AP3 sammanställs processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö och har dokumenterats genom att sammanställa erfarenheter från systemet som byggs och tas i drift under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicerar det i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden (Loudden) i Stockholm och Visborg i Visby. De medverkande inom AP3 är VA-organisationerna i Helsingborg, Stockholm och Visby.

steg 3

Resultat

Här kan du ta del av resultat från steg 3.

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden

Målsättningen med rapporten är att ge stöd i stadsbyggnadsprocessen vid implementering av källsorterande avloppssystem i nybyggnationsområden. Målgruppen på ett övergripande plan är alla som är involverade i stadsutvecklingsprocessen, men med ett extra fokus på stadsbyggnads- och VAorganisationerna. Tanken är bland annat att rapporten ska gynna tidiga samarbeten och tydligare ansvarsfördelning mellan dessa organisationer.

Rapporten innehåller också beskrivningar hur parterna i MACRO, Helsingborg, Stockholm och Visby, arbetat med frågan, vilka drivkrafter som legat till grund och var i processen de befinner sig. Även ett par internationella exempel – Hamburg och Gent – som har implementerat sorterande avloppssystem i nyproduktion beskrivs.

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden 220525 (pdf 2,7 MB)

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad

Projekteringsråden är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder, Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppsystem i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”Vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad 220225 (pdf 5,8 MB)

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem

Denna rapport presenterar och diskuterar resultaten från en kostnads-nyttoanalys av olika VA-system med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som fallstudieområde. Rapporten bidrar med en uppdatering och komplettering av resonemang och beräkningar som gjordes 2018 av samma författare då som nu.

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem 220513 (pdf 2,7 MB)

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum i gata

Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen – Helsingborg, Jenfelder Au – Hamburg samt De Nieuwe Dokken, Ghent), leverantörer och tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppssystem baserat på den insamlade erfarenheten, men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”vakuumsystem för avlopp är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, teknisk utrustning och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum i gata 221213 (pdf 3,6 MB)

Återföring av näring från källsorterade avlopp – nulägesstudie

Rapportens målsättning är att öka förståelsen för lantbrukets förutsättningar hos kommuner, VA-organisationer, konsulter och andra som planerar för framtidens avloppshantering där fokus ligger på återvinning av resurser. Norra Djurgårdsstaden används som exempel för att illustrera potentialen för lantbruket i form av näringsmängder, transportavstånd och möjliga gödselprodukter från en större urbant område. Rapporten kan användas bredare, som ett underlag vid planeringen av källsorterande system av mindre format på andra platser.

Återföring av näring från källsorterade avlopp – nulägesstudie 221122 (pdf 2,5 MB)

Utvärdering av lösningar för en resurseffektiv återföring av värme från spillvatten

Syftet med denna studie är att tillhandahålla kompletterande underlag för beslut om riktlinjer för system för värmeåtervinning från spillvatten inför markanvisning. Projektresultatet riktar sig till byggaktörer, NDS fokusgrupp energi och projektet.

Utvärdering av lösningar för en resurseffektiv återföring av värme från spillvatten 211010 (pdf 3,6 MB)

Systemutveckling av lokala sorterande avloppssystem – Slutrapport

Denna rapport sammanställer arbetspaket 3 (AP3), Systemutveckling och projektering. I AP3 sammanställs processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö och har dokumenterats genom att sammanställa erfarenheter från systemet som byggs och tas i drift under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicerar det i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden (Loudden) i Stockholm och Visborg i Visby. De medverkande inom AP3 är VA-organisationerna i Helsingborg, Stockholm och Visby.

Systemutveckling av lokala sorterande avloppssystem – Slutrapport 230322 (pdf 4,8 MB)