Stäng
Arbetspaket 5

Teknikutveckling

Mål: Utveckling av tekniska lösningar

Beskrivning: Arbetspaketet syftar till att utvärdera och bidra till teknikutveckling av möjliga komponenter för insamling, transport och behandling i ett sorterande VA-system och omfattar flera delar.

Företagen Matavfallssystem Sverige och Disperator kommer att utveckla matavfallskvarnar och omkringliggande systemkomponenter som under projektets gång ska utvärderas i labb med stöd av SP JoL, och eventuellt även i faktiska installationer i fastigheter.

Inom arbetspaketet finns också en aktivitet som syftar till att utveckla allmänna installationsråd och användarinstruktioner för vakuumtoaletter, vilket samordnas med aktiviteter inom AP4.

Transportalternativ för sorterade flöden, såsom självfall, lågtryckssystem (LTA) och vakuum kommer att jämföras utifrån befintliga erfarenheter genom att Skandinavisk Kommunalteknik tillsammans med Mälarenergi och SP Urban Water Management kommer att undersöka utvärdera funktion i befintliga LTA-system för transport av klosettvatten.

Again kommer att utvärdera om befintlig teknik för näringskoncentrering ur urin kan anpassas till klosettvatten. Resultaten kommer att utvärderas av Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kommer försök göras för att utvärdera om fluglarvskompostering kan vara en lämplig metod för att behandla klosettvatten och matavfall med höga vattenhalter. Metoden testas idag för att ta till vara på protein och på sikt möjliggöra framställning av foder ur matavfall från påsar.

Under projektets senare del kommer Sweco att utvärdera potentialen hos de olika tekniklösningarna som ingår i arbetspaketet ur ett system- och marknadsperspektiv, baserat på bland annat de resultat som uppnåtts inom projektet.

Medverkande parter är RISE, LTH, SLU, Matavfallssystem Sverige, Disperator, Skandinavisk Kommunalteknik, Again och Sweco.

Projektledare

Emelie Ljung

RISE

Resultat

Delresultat 1 – Näringsåtervinning ur klosettvatten
LTH har tillsammans med företaget Again AB i Göteborg avslutat ett laborativt arbete. I korthet visar resultaten att: 1) med Agains teknik så kan > 95 % av P och 15‐80 % av N utvinnas; 2) andelen N som utvinns beror på hur mycket zeolit som används och 3) om mer än 50 % N skall utvinnas enbart genom zeolitanvändning blir mängden zeolit som åtgår mycket stor.

 

Delresultat 2 – Utveckling av komponenter och stöd vid installation
För aktiviteten kring utveckling av matavfallskvarnar pågår fortsatt både provtagning och tester för att utvärdera och utveckla funktion och effektivitet hos projektparternas matavfallskvarnar/system både i lab och i installationer i ”verkligheten”. Detta arbete leds av RISE Jordbruk och livsmedel tillsammans med Disperator respektive Matavfallssystem.

Dessutom har Matavfallssystem tagit fram en prototyp av switch, vars funktion ska testas under hösten.

Inom delarbetspaketet tas också råd fram för installation av vakuumtoaletter i lite större skala än enskilda avlopp och en workshop hölls den 8 november 2017 i Västerås, se inbjudan

 

Delresultat 3 – Systemutveckling kring insamling och transport
Utvärderingskriterier för hållbarhetsbedömning av ledningsnät för källsorterande avloppsfraktioner ska tas fram. En vägledning för detta kommer att vara klar under början av 2018. En utvärdering av det fullskaligt utbyggda systemet för klosettvatteninsamling i Munga utanför Västerås planeras för Q2 2018

 

Delresultat 4 – Fluglarvskompostering för behandling av organiska restprodukter
Fluglarvskompostering är ett intressant alternativ för behandling av organiska restprodukter. Fluglarverna bryter ned det organiska materialet och omvandlar det till biomassa. Den producerade biomassan kan sedan användas som protein och fett i kemiska processer eller som råvara i foderindustrin. Inom ramarna för MACRO arbetar SLU med fluglarvskompostering som behandlingsmetod av material med hög vattenhalt.

 

Delresultat 5 – Utvärdering av transport av svartvatten med LTA-system
I Munga som ligger cirka 1 mil norr om Västerås har ett källsorterat avloppssystem installerats. delprojektet har haft som syfte att undersöka hur mycket av de olika delfraktionerna av spillvatten som produceras.

Analysen är utförd av Skandinavisk Kommunalteknik i samarbetet med Mälarenergi.

 

Delresultat 6 – Utveckling av matavfallskvarnar
Rapporten sammanfattar det arbete som två teknikföretag, Disperator AB och Matavfallskvarn AB initierat, teknikutvecklingsdelar inom sina verksamhetsområden för att bättre kunna hantera och omhänderta matavfall som uppkommer i kök och storkök. RISE AB är samarbetspart till de två företagen med uppdrag och syfte att utvärdera gjorda utvecklingsinsatser.

 

Delresultat 7 – Marknadsanalys sorterande avloppssystem
Baserad på Sweco:s erfarenhet i Sverige och andra länder har tre fallstudier valts ( Knivsta (Sverige), Yinchuan (Kina), Antofagasta (Chile) ) för vilka en behovsanalys tagits fram. Dessa behov har jämförts med de tekniklösningar som tagits fram i Arbetspaket 5 och även med lösningar som utvecklats i Arbetspaket 2.

Utifrån dessa fallstudier har en bedömning av marknadspotentialen för de teknik- och systemlösningar som utvecklats inom och i anslutning till MACRO gjorts.