Stäng
Om MACRO

MAt i Cirkulära RObusta system

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten. Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet men är ohållbart bland annat på grund av linjära resursflöden. Genom att byta fokus från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd ökas antalet av FNs delhållbarhetsmål som staden bidrar till från 22 till 32 (UNEP, 2016).

Sorterande system möjliggör cirkulär ekonomi och grön tillväxt genom:

 • återföring av värdefull växtnäring
 • minskad vattenanvändning
 • minskad energianvändning
 • ökad produktion av biogas
 • minskade utsläpp av växhusgaser

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten. Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet och ofta kopierats till utvecklingsländer i takt med deras ekonomiska tillväxt. Hållbarheten i dessa system har börjat ifrågasättas. De mest omdiskuterade utmaningarna är:

 • Vattentillgången som redan idag är stressad på flera håll i världen, och förväntas försämras ytterligare i takt med befolkningstillväxten.
 • Hälsoriskerna som ökar på grund av bakteriellt innehåll i avloppsvatten som släpps till recipient.
 • Att säkerställa att vi håller oss inom de s.k. planetära gränserna för kväve och fosfor.
 • Att återvinna den energi som finns i avloppsvattnet.

Genom att ersätta dagens system med sorterande system där olika avloppsflöden samlas in och behandlas separat finns potential till att (i) radikalt minska hälsoriskerna, (ii) vatten kan återanvändas (iii) öka biogasutvinningen med ca 50 %, (iv) öka värmeåtervinningen med minst 70%, (v) restprodukter blir renare och kan återföras till lantbruk och (vi) utsläpp av växthusgaser minskas med minst 250 kg/cap och år.

Projektet Mat i cirkulära robusta system (ett Vinnova steg 3 projekt) kommer att dokumentera processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att sammanställa erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicera det i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Visborg i Visby.

Parter som ingår i konstellationen är Stockholms stad, SVOA, NSVA, Gotlands kommun, Södertälje kommun, RISE, LTU, SLU, Midroc och Svenskt Vatten.

Om MACRO

MAt i Cirkulära RObusta system

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten. Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet men är ohållbart bland annat på grund av linjära resursflöden. Genom att byta fokus från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd ökas antalet av FNs delhållbarhetsmål som staden bidrar till från 22 till 32 (UNEP, 2016).

Sorterande system möjliggör cirkulär ekonomi och grön tillväxt genom:

 • återföring av värdefull växtnäring
 • minskad vattenanvändning
 • minskad energianvändning
 • ökad produktion av biogas
 • minskade utsläpp av växhusgaser

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten. Vattenburen transport i avlopp varit en självklarhet och ofta kopierats till utvecklingsländer i takt med deras ekonomiska tillväxt. Hållbarheten i dessa system har börjat ifrågasättas. De mest omdiskuterade utmaningarna är:

 • Vattentillgången som redan idag är stressad på flera håll i världen, och förväntas försämras ytterligare i takt med befolkningstillväxten.
 • Hälsoriskerna som ökar på grund av bakteriellt innehåll i avloppsvatten som släpps till recipient.
 • Att säkerställa att vi håller oss inom de s.k. planetära gränserna för kväve och fosfor.
 • Att återvinna den energi som finns i avloppsvattnet.

Genom att ersätta dagens system med sorterande system där olika avloppsflöden samlas in och behandlas separat finns potential till att (i) radikalt minska hälsoriskerna, (ii) vatten kan återanvändas (iii) öka biogasutvinningen med ca 50 %, (iv) öka värmeåtervinningen med minst 70%, (v) restprodukter blir renare och kan återföras till lantbruk och (vi) utsläpp av växthusgaser minskas med minst 250 kg/cap och år.

Projektet Mat i cirkulära robusta system (ett Vinnova steg 3 projekt) kommer att dokumentera processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att sammanställa erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicera det i planering och projektering av system som ska utvecklas för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och Visborg i Visby.

Parter som ingår i konstellationen är Stockholms stad, SVOA, NSVA, Gotlands kommun, Södertälje kommun, RISE, LTU, SLU, Midroc och Svenskt Vatten.