Stäng
Arbetspaket 3

Systemutveckling i nya, kommunala VA-verksamhetsområden, utanför innerstad/täta stadsmiljöer

Mål: Att ta fram stöd för införande av källsorterande avloppssystem i nya verksamhetsområden utanför tät stad, som t ex omvandlingsområden

Beskrivning: Arbetspaketet ska fokusera på strukturella förutsättningar vid utveckling av nya kommunala verksamhetsområden utanför tät innerstadsmiljö. En viktig förutsättning är att dialog och utveckling av systemlösningar sker i nära samverkan med brukarna och slutanvändarna. Därför ska AP3 kollar på olika kommunikationsmodeller med boende som dagligen ska nyttja systemet och affärsmodeller med lantbrukare som ska få ut nytta i form av den näring som återförs. Under våren 2017 ska ett exjobbare arbeta med kommunikationsmodeller i samband med Mälarenergi i Munga, Västerås. AP3 ska samverka med AP2 och Knivsta Kommun för att klargöra juridik förutsättningar och tar fram ett handlingsplan för källsorterande system utanför tätort.

Medverkande parter är RISE, Mälarenergi, Knivsta,

Projektledare

Jennifer McConnville

RISE

Resultat

Delresultat 1 – Examensarbete Kommunikation
Under våren 2017 genomförde två exjobbare från KTHs program för Teknikvetenskapliga Kommunikation och Lärande ett examensarbete: ”Kommunikation för acceptans av kretsloppsanpassande avloppssystem”. Studien baserades på en fallstudie i Munga, Västerås, men den tar också hänsyn till erfarenheter från andra kommuner som har jobbat med kretsloppsfrågor samt kommunikationersteori. Examensarbetet innehåller också en kommunikationsplan för VA-huvudmannens kommunikation med boende i områden där avloppssystem med kretsloppsfokus ska införas och innehåller information för kommuner eller VA‐bolag om vilka budskap som bör förmedlas, hur de kan förmedlas, och tips på hur en aktivitetsplan för en dylik kommunikationsinsats kan utformas.

 

Delresultat 2 – Examensarbete Organisatoriska förutsättningar
En student från Uppsala Universitet undersöker ”Förutsättningar för införande av källsorterande system i VA‐verksamhetsområden”. Examensarbetet är baserat på fallstudier av svenska kommuner som beslutat sig för eller emot införande av källsortering inom VA‐verksamhetsområdet samt kommuner med mycket erfarenhet av omvandlingsområden. Utöver förutsättningar kommer studien att titta på arbetsgången för införande av källsorterande VA‐system, med målet att ta fram rekommendationer som kan ligga som grund för utveckling av en handlingsplan för införande av källsorterande system i nya kommunala verksamhetsområden.

 

Delresultat 3 – Affärsmodeller
Syftet med denna rapport är att undersöka olika affärsmodeller för etablering av återföringssystem för källsorterade avloppsfraktioner. Affärsmodellerna utgår ifrån ansvar, det vill säga vem som tar ansvar för vilken del i systemet. Utifrån ansvarsområden behövs olika typer av avtal och samarbeten. Tanken är att rapporten ska redogöra för exempel på ansvarsfördelning och avtal både internt och externt.  Rapporten ska även lyfta fram ekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga aspekter i de olika organisationernas modeller.

 

Delresultat 4 – Handlingsplan Knivsta
Denna rapport utgör handlingsplanen för Knivsta kommun och har tagits fram av Ekologigruppen i samråd med kommunen. Den kan också användas av andra kommuner som stöd i att omsätta strategiska beslut om att införa kretsloppsanpassade/källsorterande avlopp till praktisk handling. Handlingsplanen är utformad för att införa källsorterande avloppslösningar i omvandlingsområden, men stora delar av den är också tillämpbar för ny bebyggelse.