Stäng
Arbetspaket 6

Kretslopp och certifieringsfrågor

Mål: Att undersöka avsättning för slutprodukter – ur lantbrukets perspektiv

Beskrivning: Arbetspaket har två fokusområden – dels lantbrukarkårens inställning med avseende på återbruk av både källsorterat matavfall och klosettavloppsvatten, dels förutsättningar, inställning och eventuell utveckling av befintligt certifieringssystem för källsorterade avloppsfraktioner (SPCR 178). Både LRF och Avfall Sverige kommer att, inom arbetspaketet, genomföra varsin respektive studie mot sina medlemmar utifrån de tidigare nämnda fokusområdena, samtidigt som SP JoL (f.d. JTI) kommer att genomföra en undersökning mot några aktörer som har anläggningar för källsorterade avloppsfraktioner på agendan, bland annat Knivsta kommun och Mälarenergi. Utgångspunkten är att olika sorterande system ger produkter med olika kvalitet, där lantbrukets perspektiv på produkterna är avgörande. Samtidigt har slutproduktens kvalitet kopplat till certifieringens krav och spridningstekniker betydelse för utformning av bl.a. behandlingstekniker, lagring och transport i större skala.

Medverkande parter är RISE, Avfall Sverige, LRF, Knivsta kommun och Mälarenergi.

Projektledare

Emelie Ljung

RISE

Resultat

Delresultat 1 – Lantbrukarkårens inställning med avseende på återbruk
LRF har genomfört två enkätstudier mot deras medlemmar, med översiktligt fokus på ”attityd” respektive ”egenskaper”. Frågor man vill besvara är exempelvis hur medlemmarna ser på kretslopp och vilka egenskaper som är viktiga vid kretslopp. Uppföljning och sammanfattning av enkäterna pågår under hösten 2017.

 

Delresultat 2 – Förutsättningar för nyttiggörande och utveckling av befintlig certifiering
Även Avfall Sverige har genomfört en enkätstudie inom AP6 (under maj 2017), vilken skickades ut till 230 avfallschefer eller motsvarande på den kontaktlista som Avfall Sverige har tillgänglig. Detta var en mycket översiktlig studie med fokus på kunskapsspridning och kännedomen om SPCR 178 samt även intresse, möjligheter, hinder kring certifieringen. Nu är rapporten klar.

 

Delresultat 3 – Vad innebär det att vara systemägare för certifieringssystem?
Rapporten är en sammanfattning av vad det innebär att vara systemägare/drivande av ett certifieringssystem. Fokus har riktats mot vad det kan innebära för SPCR 178, med koppling mot hur det ser ut för andra just nu ”större” certifieringssystem (Revaq och SPCR 120).

 

Delresultat 4 – Djupgående studie av kommuners inställning till kretslopp
För att underlätta kretsloppet av källsorterade avloppsfraktioner behövs en kartläggning av vad olika aktörer som kommer i kontakt med frågeställningar kring källsorterade avloppsfraktioner ser för möjligheter och hinder – dels kring systemet i stort och dels kring det befintliga certifieringssystemet som finns för fraktioner från små avlopp (SPCR 178 ”System för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp”). Rapporten är en sammanställning av tre djupintervjuer med kommuner.